02188056283

آرشیو روزانه : 2021-08-30

توالت فرنگی والهنگ در بازار

توالت فرنگی والهنگ در بازار توالت فرنگی والهنگ در بازار فلاش تانک های توکار با ورود توالت فرنگ های والهنگ (دیواری) جانی تازه یافتند. به منظور صرفه جویی در مصرف آب، فلاش تانک های توکار معمولا برای تخلیه دو حالته طراحی و ساخته شده اند. تخلیه دو حالته یعنی نیم فلاش و فول فلاش. توالت